לחץ על התפריט ולאחר מכן על הגדרות ועל דיבור.

קול לדיבור

בחר בקול המועדף עליך לדיבור. תוכל לכוון את גובה צלילי הדיבור, את מהירות הדיבור ואת עוצמת הדיבור. האפשרויות של גובה ועוצמת הדיבור אינן זמינות בחבילת ההקלטות דובר עברית.

לחץ על בדיקת דיבור בכדי לשמוע את השינויים.

משוב שמיעתי

בחר קול בו התוכנה תשתמש למתן משוב שמיעתי ולהראות התראות למשתמש. ניתן לשמוע את המשוב השמיעתי ברמקול שונה מזה שמשמיע את הדיבור.

דיבור בזמן הקלדה

באפשרותך לקבוע כי התוכנה תקריא את הטקסט הנרשם באזור הכתיבה לאחר כל משפט, כל מילה או כל אות. בחר פעיל/ כבוי עבור כל אחת מההגדרות.

התראות

בחר האם לא להשמיע צלילי התראות כלל, להשמיע התראות בלבד או להשמיע גם צלילי התראות וגם להקריא את ההודעות.