BJ-857-A-L-2BJ-857-A-2

  • ג'ויסטיק אנלוגי מדוייק ורגיש. נדרש כוח מועט להפעלת המוט.
  • דגמים שונים עם 1, 2 או 4  מתגים מובנים גדולים לביצוע פעולות העכבר.
  • אפשרות לחיבור עד ארבעה מתגים חיצוניים לשליטה בפעולות העכבר.
  • מגן מקשים בחלק מהדגמים.

התאמה על ידי תוכנת BJOY

  • שליטה במהירות תנועת הסמן.
  • קביעת פעולות המתגים – קליק שמאלי, קליק ימני, הקשה כפולה, גרירה או שום פעולה.
  • כיווני התנועה – 4 כיוונים, 8 כיוונים, ללא מגבלה.
  • קביעת משוב שמיעתי לביצוע פעולת עכבר.
  • הגדרת זמן מינימלי ללחיצה על מתג (לצורך התעלמות מלחיצות לא רצוניות).
  • נעילת גרירה – לחיצה ארוכה על מקש קליק שמאלי מעבירה למצב של גרירה.