BJ-854-1

  • הפעלת העכבר על ידי שימוש בשמונה כפתורים גדולים ומרווחים.
  • ארבעה כפתורים לשליטה בתנועת העכבר.
  • ארבעה כפתורים להתאמת פעולות העכבר.
  • מגן מקשים לבחירה קלה.

התאמה על ידי תוכנת BJOY

  • שליטה במהירות תנועת הסמן.
  • קביעת הפעולות של ארבעת המתגים – קליק שמאלי, קליק ימני, הקשה כפולה, גרירה או שום פעולה.
  • כיווני התנועה – 4 כיוונים, 8 כיוונים.
  • קביעת משוב שמיעתי לביצוע פעולת עכבר.
  • הגדרת זמן מינימלי ללחיצה על מתג (לצורך התעלמות מלחיצות לא רצוניות).